Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania serwisu internetowego LAPRII, działającego pod adresem www.laprii.pl, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wałbrzyska 17/2 52-314 Wrocław , NIP: 8992897628, REGON: 388740555.

Dokonanie zakupów produktów w LAPRII wymaga akceptacji polityki prywatności. Dokonane przez Państwa za pośrednictwem LAPRII zakupy produktów podlegały będą następującym zasadom i warunkom sprzedaży.

DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia „Strony” – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest
z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość

4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w Regulaminie możliwe formy składania zamówień na odległość;

5. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: http://laprii.pl/,

6. SPRZEDAWCA – LAPRII, działający pod adresem www.laprii.pl, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wałbrzyska 17/2 52-314 Wrocław , NIP: 8992897628, REGON: 388740555.

7. USŁUGODAWCA – LAPRII, działający pod adresem www.laprii.pl, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wałbrzyska 17/2 52-314 Wrocław , NIP: 8992897628, REGON: 388740555.

8. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem laprii.pl

9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego LAPRII w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

10. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem laprii.pl oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera;

12. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego LAPRII oferta zawarcia umowy sprzedaży;

13. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

14. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym LAPRII oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;

15. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym LAPRII

16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą
a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego

17. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego LAPRII;

18. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

19. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

20. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż podane na stronie internetowej formy dostawy;

21. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

22. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

23. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

24. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

25. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;

26. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

27. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

28. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

29. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę,
w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

30. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta
w Sklepie internetowym; świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie złożenia zamówienia bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

31. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;

32. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

REJESTRACJA

1. Rejestracja w Sklepie internetowym LAPRII jest dobrowolna i bezpłatna.

2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a) Imię

b) Nazwisko

c) Adres e-mail

d) Hasło

4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący Konsumentem
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo:

a) Nazwę firmy

b) NIP

5. Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w sklepie na adres mailowy podawany przy Rejestracji. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.

6. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

7. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

8. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji
i poinformowaniu o tym Sklepu.

9. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia zostaje określony sposób wysyłki.

10. W zależności od kwoty zamówienia wysyłka może być darmowa lub płatna. Szczegóły dotyczące płatności za wysyłkę znajdują się w niniejszym Regulaminie.

11. Opcjonalnie Klient może również wprowadzić uwagi do składanego przez siebie zamówienia.

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu. Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Sprzedawcy z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę m.in. pod kątem dostępności Towarów.

2. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu, poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór dostawy, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

3. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się tylko w dni robocze.

4. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

5. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

6. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY. CENA TOWARÓW I PŁATNOŚCI

1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia Klienta do realizacji.

2. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Cena Towaru podana w Sklepie Internetowym obejmuje Koszty dostarczenia Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku realizacji zamówień zagranicznych do ceny Towaru doliczany jest Koszt dostarczenia Towaru. Wysokość Kosztu dostarczenia Towaru wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.

3. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:

a. płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl;
b. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu payu.pl;
c. płatność gotówką (za pobraniem) do rąk kuriera, z zastrzeżeniem ust. 3 „Dostawa” (poniżej);
d. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal.

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.

5. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży Towarów, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.

6. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

DOSTAWA

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7 (poniżej), Czas realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych, z wyłączeniem obrączek wykonywanych na zlecenie Klienta oraz innych Towarów grawerowanych lub
w inny sposób indywidualizowanych na życzenie Klienta, w odniesieniu do których termin realizacji zamówienia wynosi 25 dni roboczych, które to terminy w pewnych przypadkach mogą ulec wydłużeniu. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy może poinformować Klienta
o przewidywanym terminie dostawy.

2. Jako formę dostawy Klient może wybrać:

a. odbiór przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu złożonym przez Klienta;
b. odbiór przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, pod adresem wskazanym przez Klienta.

3. W przypadku gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.

4. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.

5. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Sprzedawca może również posłużyć się inną firmą kurierską.

6. Próba doręczenia przesyłki następuje trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy. O zwrotnym przekazaniu Towaru do Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. W odniesieniu do Towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostaje automatycznie anulowane.

7. W przypadku Zamówień zagranicznych Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany w czasie składania zamówienia.

8. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy składaniu zamówienia.

9. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt. 5 (poniżej), Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 30 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towarów do Sklepu Internetowego w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów, zgodnie z procedurą zamieszczoną pod adresem internetowym laprii.pl

2. Z zastrzeżeniem pkt. 5 (poniżej), w przypadku zakupienia w Sklepie Internetowym Towaru z dostawą na terenie RP, Klientowi, który jest konsumentem i nie skorzystał z uprawnienia wskazanego w pkc. 1, przysługuje dodatkowe prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, które Klient może zrealizować zwracając Towar do Sklepu Internetowego, nie później niż 30 dnia od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wskazanego w niniejszym ustępie wystarczające jest wysłanie Towaru przed jego upływem. W pozostałym zakresie do odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w niniejszym ustępie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta. Jeżeli zwrot obejmuje Towar zakupiony
w promocji, w której rabat naliczany jest od wartości lub ilości towarów na paragonie, zwrotowi podlegają wszystkie Towary, które obejmuje dana transakcja.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towarów uznaje się za niezawartą.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkc. 1 lub pkc. 2, Klient może zwrócić Towar do Sklepu Internetowego pod następujący adres: LAPRII SP. Z O.O, SKRYTKA POCZTOWA 6386 53-245 Wrocław 63. W przypadku, gdy zwrot Towaru dokonywany jest spoza granic Polski, bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, m. in.
w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towarów może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na stronie internetowej: laprii.pl

REKLAMACJE

1. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.

2. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

a) przesłane na adres: LAPRII SP. Z O.O, SKRYTKA POCZTOWA 6386, 53-245 Wrocław 63

b) przesłane na adres e-mail: skleplaprii@laprii.pl

3. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego: laprii.pl

4. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

5. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo
w zamieszczonej pod adresem internetowym Sklepu procedurze Składanie Reklamacji.

GWARANCJA

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego LAPRII są objęte gwarancją Sprzedawcy oraz Producenta. Producent jak i Sprzedawca udzielają rocznej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w części „Rękojmia i uprawnienia wynikające z przepisów prawa” (poniżej).

2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

RĘKOJMIA I UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA

Na podstawie Artykułu 556 Kodeksu Cywilnego przysługują Klientowi ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sklep internetowy LAPRII jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.

Jeśli zakupiony towar ma wady fizyczne, z zastrzeżeniem spełnienia wskazanych poniżej warunków oraz z zastrzeżeniem braku odmiennych uregulowań:

  1. na podstawie Artykułu 561 § 1 Kodeksu Cywilnego – Klient może, według własnego wyboru, żądać usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. na podstawie Artykułu 560 § 1 Kodeksu Cywilnego – Klient może odstąpić od Umowy lub żądać obniżenia ceny;
  3. na podstawie Artykułu 471 oraz Artykułu 566 Kodeksu Cywilnego – Klient może dochodzić odszkodowania za wyrządzoną szkodę.

Zakupiony produkt jest wolny od wad, jeśli w chwili przejścia ryzyka z nim związanego, posiada on właściwości zgodne z umową. W zakresie, w jakim właściwości nie zostały określone, przyjmuje się, że sprzedany produkt jest wolny od wad, jeśli:

  1. nadaje się do celu określonego w umowie,
  2. nadaje się do celu, do jakiego produkt jest zwyczajowo używany i posiada cechy, jakich kupujący może oczekiwać biorąc pod uwagę charakter produktu.

Określenie oczekiwanych właściwości, w rozumieniu pkt. 2 (powyżej), następuje przy uwzględnieniu charakterystyki produktu, jakiej kupujący może oczekiwać na podstawie publicznych oświadczeń złożonych przez sprzedawcę, producenta (Artykuł 5561 § 2 Kodeksu Cywilnego) lub osoby działające na ich zlecenie, w tym w szczególności oświadczeń złożonych w reklamach, chyba że sprzedający takich oświadczeń nie znał i nie mógł znać lub jeśli treść takich oświadczeń została sprostowana przed zawarciem umowy lub jeśli oświadczenia te nie mogły mieć wpływu na decyzję dotyczącą zakupu produktu.

Dostawa Produktów innych niż zamówione, jak również dostawa mniejszej ilości Produktów niż zamówione, będzie traktowana analogicznie jak dostawa produktów wadliwych.

Jeśli wada zostanie stwierdzona w okresie 1 roku od dnia doręczenia Produktów, domniemuje się, ze wada istniała w chwili wydania rzeczy.

Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty doręczenia Klientowi Produktów). Niezależne od upływu powyższego terminu, roszczenia związane z rękojmią produktów nie wygasają, jeśli sprzedawca wadę podstępnie zataił (z zastrzeżeniem zachowania skutków związanych z upływem okresów przedawnienia wynikających z obowiązującego prawa).

Sklep internetowy LAPRII pokryje wydatki związane z naprawą lub wymianą produktów, w szczególności koszty transportu, koszty robocizny oraz materiałów. Z zastrzeżeniem Artykułu 560 § 1 Kodeksu Cywilnego, sklep internetowy LAPRII może odmówić uwzględnienia wybranego przez Państwa sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową, jeśli wybrany sposób jest niemożliwy do realizacji lub wymagałby poniesienia nieproporcjonalnie wysokich kosztów. Przy ocenie wybranego sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową, powinny być uwzględniane, w szczególności, wartość Produktu wolnego od wad, charakter i znaczenie wady oraz koszty alternatywnego sposobu doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. W takim przypadku możliwość żądania doprowadzenia produktu do zgodności z umową ogranicza się do sposobu alternatywnego. Sklep internetowy LAPRII ma prawo odmówić także alternatywnego sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową, gdy również wobec takiego alternatywnego sposobu zachodzą przesłanki odmowy określone powyżej. Jeśli sklep LAPRII na podstawie rękojmi dostarcza Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego, zgodnie z Artykułem 5612 Kodeksu Cywilnego.

Klient proszony jest o zachowanie potwierdzenia zamówienia/rachunku oraz, ewentualnie, przekazanie go osobie, dla której produkt został zakupiony, jako dowodu zakupu uprawniającego do korzystania z rękojmi.

Umieszczanie podrobionych ozdób lub ozdób pochodzących od innych producentów na bransoletkach LAPRII może prowadzić do uszkodzenia unikalnego systemu ograniczników. Firma LAPRII nie będzie odpowiedzialna, na podstawie rękojmi, jak również na jakiejkolwiek innej podstawie, jeśli wady zostały spowodowane przez takie działania.

Przed upływem wskazanych powyżej terminów mogą Państwo żądać bezpłatnej wymiany Produktu, jeśli Produkt okaże się wybrakowany lub nieodpowiadający jego opisowi wskazanemu w reklamie.

Jeśli Produkt nie może być wymieniony na wolny od wad niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności, Klient może odstąpić od umowy za zwrotem dokonanej płatności lub żądać obniżenia ceny.

WYMIANA

1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu.

2. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.

3. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.

4. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymania przesyłki przez Sklep, nie później niż do 14 dni od daty otrzymania.

5. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą Sklepu internetowego LAPRII

NEWSLETTER

1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

DANE OSOBOWE

Sklep Internetowy LAPRII przykłada wielką wagę do ochrony prywatności użytkowników.

1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień.

2. Klient dokonując rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu, wyłącznie w celu realizacji zamówień.

3. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji
o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

DANE KONTAKTOWE

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się z Sprzedawcą w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem: LAPRII SP. Z O.O, SKRYTKA POCZTOWA 6386, 53-245 Wrocław 63
b) za pośrednictwem e-mail: skleplaprii@laprii.pl

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści
o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

2. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę
o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skleplaprii@laprii.pl lub pisemnie na adres: LAPRII SP. Z O.O, SKRYTKA POCZTOWA 6386, 53-245 Wrocław 63

3. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli
o wypowiedzeniu.

4. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę
o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

5. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

6. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem
w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) e-mail: skleplaprii@laprii.pl

b) poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych pod adresem: laprii.pl

c) pisemnie na adres: LAPRII SP. Z O.O, SKRYTKA POCZTOWA 6386, 53-245 Wrocław 63

6. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego LAPRII

7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

8. Nazwa Sklepu internetowego LAPRII, adres pod którym jest dostępny:
laprii.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za sprzeczne
z prawem, nieważne lub bezskuteczne, postanowienie takie będzie traktowane jako niezastrzeżone i jednocześnie nie wpływające na ważność, skuteczność i wykonalność wszelkich innych postanowień Regulaminu. Takie sprzeczne z prawem, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być zastąpione postanowieniem ważnym, które
w możliwie najbardziej zbliżony sposób odzwierciedla ekonomiczny cel postanowienia uznanego za sprzeczne z prawem, nieważne lub bezskuteczne.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2021

Kącik LAPRII

Dołącz do naszej rodziny LAPRII i uzyskaj odstęp do ekskluzywnych rabatów, nowości oraz jubilerskich porad.

Poznajmy się

Marka Laprii powstała w 2021 roku, jednak tworzy ją zespół ludzi z bardzo bogatą wiedzą oraz doświadczeniem w produkcji i dystrybucji biżuterii. Pochodzimy z Dolnego Śląska, ale współpracujemy z wieloma partnerami na całym świecie. Naszą misją jest dostarczanie światowej klasy biżuterii w cenach osiągalnych dla większości społeczeństwa. Od lat monitorujemy rynek i doskonale znamy i rozumiemy potrzeby współczesnych Polaków z zakresu modowych, biżuteryjnych dodatków. 

Kochamy biżuterię, znamy się na niej i pragniemy dzielić się naszą wiedzą z każdym, kto ceni jakościowe i modne dodatki. Laprii to nie tylko marka, to również sposób postrzegania piękna, dzielenia się nim z innymi.

Odbierz 10% zniżki
na pierwsze zakupy w
Laprii